regulamin

§1  

Definicje 

1) Klub Treningu Personalnego ma swoją siedzibę w Katowicach na ul. Kościuszki 37 

2) Klient – osoba korzystająca z usług Klubu; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia tj. osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub  osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu. 

3) Trening EMS – trening indywidualny, polegający na pobudzaniu mięśni za pomocą impulsów prądu stałego i zmiennego (impuls ten pochodzi z jednostki sterującej oraz jest przekazywany do poszczególnych elektrod znajdujących się w specjalnym kombinezonie Miha Bodytec).  

4) Trening – trening indywidualny bądź w grupie obejmującej nie więcej niż 2 osoby (Trening dla par) przeprowadzony z udziałem Trenera personalnego.  

5) Trening jednorazowy  – usługa uprawniająca Klienta do jednorazowego skorzystania z Treningu lub Treningu EMS, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykupienia tego Treningu Jednorazowego (przy czym dzień zakupu stanowi pierwszy z tych 14 dni), chyba że w warunkach danej promocji zastrzeżono inaczej.  

6) Trening próbny – usługa obejmująca jeden, pierwszy dla danego Klienta Trening / Trening EMS w Klubie. Zakupiony trening można zrealizować nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykupienia tego Treningu (przy czym dzień zakupu stanowi pierwszy z tych 14 dni), chyba że w warunkach danej promocji zastrzeżono inaczej. Trening próbny jest w cenie promocyjnej i przysługuje tylko jeden raz. 

8) Pakiet treningów indywidualnych – usługa uprawniająca Klienta do skorzystania z Treningów lub Treningów EMS. Cena pakietu zależy od ilości treningów oraz czasu trwania karnetu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Pakiet jest ważny od daty pierwszego odbytego treningu. 

9) Pakiet treningów w parze – promocyjny pakiet Treningów, z którego mogą skorzystać dwie osoby, które postanowiły wspólnie zakupić pakiet. Treningi z pakietu należy realizować w parze. Nieobecność jednej osoby z pary podczas umówionego treningu jest jednoznaczne, zostanie uznany za zrealizowany niezależnie od nieobecności jednego z posiadaczy pakietu. Cena pakietu zależy od ilości treningów oraz czasu trwania karnetu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Pakiet jest ważny od daty pierwszego odbytego treningu. 

10) Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy.  

11) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług treningowych w Klubie Treningu Personalnego. 

14) Strona internetowa – strona internetowa Klubu o adresie: https://www.klubtreningupersonalnego.pl/ 

15) Umowa o korzystanie z usług – Umowa o korzystanie z usług Klubu w formie Treningu lub Treningu EMS, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem usługi.  

16) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę od dnia 1 stycznia 2022 r. w postaci jednego z wybranych wariantów: Trening Jednorazowy, Trening Próbny, Pakiet Treningów/Treningów EMS,  Pakiet Treningi w Parze, Pakiet rodzinny na Treningi/Treningi EMS,  

17) Usługodawca/Właściciel – Adrian Lasota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Lasota Klub Treningu Personalnego w Katowicach, ul. Kościuszki 37, NIP: 6343001640, Regon 520026161. 

§2  

Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z treningu personalnego EMS w Klubie Treningu Personalnego (zwanym dalej „Klubem” lub „Usługodawcą”), czyli usług świadczonych przez podmiot Adrian Lasota Klub Treningu Personalnego w Katowicach, ul. Kościuszki 37, NIP: 6343001640, Regon 520026161. 

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług, warunki świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług.  

 1. Usługi oferowane przez Klub polegają na możliwości uczestniczenia w 20 minutowym indywidualnym Treningu EMS lub 60 minutowym treningu personalnym (w dalszej części zwane „Treningiem EMS”) albo uczestniczenia w 60 minutowym indywidualnym treningu personalnym lub treningu personalnym w parze (w dalszej części zwane „Treningiem”). 

 1. Korzystanie z Usług Klubu przez Klientów odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej: „Umowa”) zawartej pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w ramach oferty:  

a. karnetu (dalej: „Karnet„) obejmującego jeden z wybranych przez Klienta (poprzez podpisanie Umowy) spośród dostępnych pakietów Treningów lub Treningów EMS tj.: Pakiet Treningów /Treningów EMS, , Pakiet  Treningów/Treningów w Parze, lub Pakiet Treningów Rodzinnych /Treningów EMS Rodzinnych;  

b. treningu jednorazowego/ treningu jednorazowego EMS (dalej: „Trening Jednorazowy”), uprawniającego Klienta do jednorazowego skorzystania z Treningu lub Treningu EMS, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykupienia tego Treningu Jednorazowego / Treningu Jednorazowego EMS;  

c. treningu próbnego (dalej: „Trening Próbny „) – umowa obejmująca jeden, pierwszy dla danego Klienta Trening / Trening EMS w Klubie.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie: , a także w Klubie i jest ogólnodostępny dla Klientów na każde żądanie.  

 1. Regulamin udostępniany jest Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie usług EMS. 

 1. Klient przed skorzystaniem z usług oferowanych w Klubie, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, a następnie przestrzegania jego postanowień. 

§3 

Przeciwwskazania do korzystania z usług, w tym usług EMS. 

 1. W przypadku, gdy Klient choruje na jakiekolwiek choroby mogą one stanowić przeciwwskazanie do ćwiczeń fizycznych oraz wykonywania Treningu lub Treningu EMS oferowanych przez Klub. Przystępując do korzystania z usług Klubu Klient oświadcza, że znany jest mu jego stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w szczególności treningu personalnego z użyciem sprzętu EMS. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, w tym w szczególności w ramach Treningu / Treningu EMS, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Klient powinien zasięgnąć fachowej opinii lekarskiej.  

 1. Do wykonania danej Usługi w zakresie Treningów lub Treningów EMS mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, które poprawnie wypełniły i podpisały kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia przed pierwszym treningiem (zwany dalej: „Kwestionariuszem”), a dokument ten został przyjęty i zaakceptowany przez Klub. 

 1. Główne przeciwwskazania do korzystania w szczególności z Treningu EMS, są to w szczególności:  

a) aktywne implantowane wyroby medyczne AIMD (np. rozrusznik serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, implanty siatkówki, pompy infuzyjne, pompy insulinowe);  

b) wady i choroby serca, nieleczone lub wysokie nadciśnienie tętnicze;  

c) padaczka;  

d) ciąża;  

e) gruźlica;  

f) nowotwory;  

g) choroby neurologiczne, choroby o ostrym lub zapalnym przebiegu;  

h) przepuklina brzuszna;  

i) zakrzepica lub skłonność do zakrzepów (trombofilia, problemy z krzepliwością krwi); 

j) stany gorączkowe;  

k) ostre zakażenie bakteryjne lub wirusowe;  

l) cukrzyca;  

m) krwawienia (krwotoki), tendencje do ciężkich krwawień (hemofilia);  

n) rany, stany zapalne, oparzenia, podrażnienia, egzemy w obszarze elektrod;  

o) zaburzenia krążenia tętniczego krwi;  

p) miażdżyca w zaawansowanym stadium.  

r) niektóre przyjmowane leki, wskazane przez Klienta w Kwestionariuszu. 

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości korzystania z Treningów lub Treningów EMS w związku z wystąpieniem innej niż powyżej wskazana jednostki chorobowej lub stanu fizjologicznego, przed przystąpieniem do Treningu lub Treningu EMS Klient powinien skonsultować się ze swoim lekarzem lub/i fizjoterapeutą.  

 1. Każdy Klient przed skorzystaniem z Treningu lub Treningu EMS zobowiązany jest do zapoznania się z informacją o przeciwwskazaniach do korzystania z usług lub usług EMS i zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z tą informacją, a następnie złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonania Treningu lub Treningu EMS, a także wypełnieniu Kwestionariusza o którym mowa w ust. 2. 

 1. Niezależnie od opisanej wyżej procedury, każdorazowo przed rozpoczęciem danego Treningu lub Treningu EMS Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia personelu (w miarę możliwości przed rozpoczęciem Treningu lub Treningu EMS) o wszelkich dolegliwościach lub/i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na wykonanie danej Treningu lub Treningu EMS, celem podjęcia decyzji o możliwości kontynuowania Treningu lub Treningu EMS i realizacji Umowy bez ryzyka dla zdrowia. 

 1. Klient ma obowiązek podać w Kwestionariuszu prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Klub oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klient, a które są wynikiem zatajenia przez Klienta informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do Treningu lub Treningu EMS. 

 1. Po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej lub zgłoszeniu przez Klienta informacji opisanych w ust. 6 powyżej personel Klubu ma prawo odmówić wykonania usługi lub usługi EMS, jeżeli w jego opinii istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, bądź zachodzą wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia tej usługi. 

 1. W przypadku stwierdzenia przez personel Klubu wystąpienia przeciwwskazań, Trening lub Trening EMS zostanie albo przerwany albo zostanie odwołany do czasu przedstawienia przez Klienta zaświadczenia od lekarza o możliwości przeprowadzania treningów, w szczególności treningów z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśni (Trening EMS). 

§4  

Zakres i zasady świadczenia usług, w tym usług EMS

 1. Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w formie Treningów lub Treningów EMS („Umowa”), na czas określony, przewidziany dla jednego z wybranych Pakietów Treningów lub Treningów EMS opisanych w § 2 ust. 4 lit. a – c powyżej. 

 1. Umowa pomiędzy Klientem, a Usługodawcą jest zawierana poprzez podpisanie oświadczenia o otrzymaniu i akceptacji treści Regulaminu, a także dodatkowych oświadczeń opisanych w § 3 ust. 5 Regulaminu, zgód niezbędnych do przetworzenia wybranego sposobu płatności oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem. 

 1. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby. 

 1. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych Usług. 

 1. Z Usług lub usług EMS korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego rodzaju usługi lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę. Klienci uzyskują prawo do korzystania z Usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta).  

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane Klienta takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres email, adres zamieszkania, jak również nr telefonu, data urodzenia. 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku zaobserwowania u Klienta przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia lub kontynuacji kolejnych Treningów lub Treningów EMS z zachowaniem zapisów § 5 ust. 12. 

 1. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu świadczącego usługi bezpośrednio w recepcji .  

 1. Termin płatności i sposób dokonywania płatności za wykupiony Karnet określane są każdorazowo zależne są od wybranego przez Klienta rodzaju Karnetu (Pakiet Treningów/Treningów EMS, Trening jednorazowy, Trening Próbny). 

 1. Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi z góry, zgodnie z aktualną ofertą Klubu oraz Cennikiem, w następujący sposób: 

 1. gotówką lub bezgotówkowo (kartą płatniczą) w recepcji Klubu, 

§5 

Zasady rezerwacji i niezbędne wyposażenie Treningu lub Treningu EMS 

 1. Korzystanie z usług oferowanych w Klubie jest płatne z góry, jednorazowo lub ratalnie według przedstawionego Klientom Cennika, zgodnie z treścią Umowy oraz przyjętymi okresami rozliczeniowymi. Klient zawierając Umowę z Klubem, wyraża zgodę na wynikający z niego Cennik opłat za Karnet w ramach określonego czasu trwania Karnetu oraz liczby Treningów lub Treningów EMS. Cennik wszystkich usług oferowanych przez Klub jest dostępny na stronie internetowej Klubu, a także w recepcji Klubu, a zamieszczone tam ceny stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich. 

 1. Uczestnictwo w Treningu lub Treningu EMS Klient rezerwuje osobiście w Klubie, drogą telefoniczną, mailową 

 1. Klient może odwołać Trening lub Trening EMS telefonicznie, SMS na 24 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie, mailowo. W przypadku skutecznego odwołania Treningu lub Treningu EMS na warunkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, taki trening może zostać wykorzystany przez Klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji (ust. 2) z zastrzeżeniem ram czasowych określonego Karnetu. Trening lub Trening EMS, który nie został odwołany zgodnie z powyżej wskazanymi postanowieniami, zostanie uznany za wykorzystany przez Klienta chyba,  że Trener zadecyduje inaczej. 

 1. W uzasadnionych przypadkach o charakterze wyjątkowym Klub może odwołać umówiony Trening lub Trening EMS, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub sms-owo. W takim wypadku Klientowi zostanie zaproponowany inny termin Treningu lub Treningu EMS albo zwrot kosztów odwołanego treningu (według wyboru Klienta). 

 1. W przypadku niestawiennictwa Klienta w umówionym terminie Treningu lub Treningu EMS, trening ten uznaje się za wykorzystany, a Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia w całości ani w części odpowiadającej wartości danego Treningu lub Treningu EMS.  

 1. Agresywne zachowanie, pozostawanie pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, a także niezastosowanie się do poleceń personelu, w szczególności Trenera, upoważnia Trenera do odmowy rozpoczęcia albo kontynuowania Treningu lub Treningu EMS. W takim przypadku trening uznaje się za wykorzystany, a Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia w tej części lub całości. 

 1. Przed pierwszym Treningiem EMS Klient zostanie poinformowany o warunkach i zasadach prowadzenia Treningu EMS oraz przygotowany do jego wykonania. 

 1. Na Trening EMS należy zabrać ze sobą strój przeznaczony do Treningu EMS, składający się z spodni oraz bluzki do treningu EMS. 

 1.  Strój przeznaczony do Treningu EMS można zakupić w recepcji Klubu za cenę według aktualnej oferty wskazanej w Cenniku. Brak stroju przeznaczonego do Treningu EMS lub niekompletność tego stroju, uniemożliwia korzystanie z Treningu EMS – z wyłączeniem Treningu Próbnego, na który Klub wypożycza jednorazowo i nieodpłatnie Klientowi strój do Treningu EMS – co jest równoznaczne z nieobecnością na danym Treningu EMS.  

 1.  Klient może wypożyczyć jednorazowo strój do treningu EMS za dodatkową opłatą według aktualnej oferty wskazanej w Cenniku. 

 1.  Na początku Treningu EMS Trener dobiera odpowiedni dla danego Klienta rozmiar stroju, zwilża elektrody oraz ubiera każdego z Klientów. Następnie dla każdego z Klientów uczestniczących w Treningu EMS dobierane są optymalne wartości mocy urządzenia EMS dla poszczególnych partii mięśniowych danego Klienta.  

 1.  Trening indywidualny EMS Klienta z wykorzystaniem urządzenia EMS (elektrostymulacja) trwa 20 minut. Trening personalny oraz Trening personalny w parze trwa 60 minut. 

 1. Harmonogram treningu ustala się każdorazowo z trenerem lub samodzielnie – po konsultacji z trenerem – w celu zapewnienia odpowiednich przerw liczonych w dniach pomiędzy treningami, opisanych w § 7 ust. 6 Regulaminu. 

§ 6  

Czas obowiązywania Umowy. 

1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest zawierana na czas określony. 

2.  Długość trwania Umowy zależy od wybranego przez Klienta rodzaju Karnetu, którego czas trwania każdorazowo będzie wskazany w Cenniku, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 8 poniżej. Umowa wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że Klient wykorzysta całkowitą liczbę Treningów lub Treningów EMS przed okresem zakończenia Umowy. W takim wypadku umowa wygasa wraz z zakończeniem ostatniego Treningu dostępnego w ramach wybranego Karnetu zgodnie z ust. 4 poniżej. 

3. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Karnet można jednorazowo i odpłatnie wydłużyć karnet. Wydłużenie jest możliwe tylko wtedy kiedy karnet jest aktywny. Jeśli karnet jest już po terminie, nie ma możliwości wydłużenia go za dopłatą, wówczas niewykorzystane treningi w czasie przepadają. Należy wybrać karnet, który jest klient w stanie wykorzystać. Karnet można wydłużyć o 7 dni lub 14 dni.  

4. W wypadku Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia Treningu, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od dnia zakupu Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego (przy czym dzień zakupu Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego stanowi pierwszy z tych 30 dni), chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej. 

5. W wypadku zakupu wybranego Pakietu Treningów lub Treningów EMS Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia ostatniego Treningu (§ 1 pkt 4 – 7 Regulaminu), nie później jednak niż z dniem, do którego obowiązywał zakupiony Pakiet Treningów lub Treningów EMS.  

6. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia Umowy przez Klienta w przypadku niemożności kontynuowania Treningu lub Treningu EMS ze strony Klienta, Klient przyjmuje na siebie zobowiązanie do zwrotu rabatu udzielonego na zawarcie Karnetu w wybranym Pakiecie, zgodnie aktualnym Cennikiem, płatny przez Klienta na rzecz Usługodawcy w przeciągu 7 dni od dnia rezygnacji z Umowy za dotychczas zrealizowane treningi. 

Kwotę rabatu do zwrotu oblicza się korzystając ze wzoru: 

Rabat = WLT * CTJ – WLT * CJTK [PLN] 

Legenda:  

WLT – Wykorzystana Liczba Treningów w Karnecie; 

CTJ – Cena Treningu Jednorazowego;  

CJTK – Cena Jednostkowa Treningu Karnetowego. 

7. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie nie krótszym jednak niż 3 dni – na mocy pisemnego oświadczenia (wypowiedzenia) Usługodawcy, jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie, postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

8. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie nie krótszym jednak niż 3 dni – na mocy pisemnego oświadczenia (wypowiedzenia) Klienta jeżeli Usługodawca rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie, postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

9. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej w Klubie, drogą e-mail lub listownie. Jeżeli Wypowiedzenie Umowy pochodzi od Klienta, w odpowiedzi Usługodawca wystawi w odniesieniu do powyższego rachunek na kwotę pozostających do zapłaty należności, powiększony o zwrot rabatu wynikający ze wzoru opisanego powyżej w ust. 7 

§ 7 

Zasady korzystania z Usług. 

 1. Klub prowadzi zajęcia indywidualne lub – zgodnie z wybranym pakietem Treningu lub Treningu Personalnego– zajęcia w parze. 

 1. Na terenie Klubu w określonym czasie znajdują się jedynie uprawnione osoby (personel Klubu) i zapisani na Trening lub Trening EMS Klienci. 

 1. W ramach świadczonych usług (Trening lub Trening EMS) Klient nie ma możliwości wyboru trenera personalnego z którym trenuje. Klient rezerwuje dogodny dla siebie i dostępny w danym czasie termin, a trener personalny, który w danym dniu i godzinie ma dyżur przeprowadza Trening lub Trening EMS. 

 1. Każdy Trening lub Trening EMS prowadzony jest przez uprawnionego Trenera lub Trenera EMS Usługodawcy, bądź współpracującego z Usługodawcą (zwany w regulaminie jako „Trener”). Uczestnictwo w Treningu lub Treningu EMS jest możliwe wyłącznie z udziałem Trenera.  

 1. Klient jest obowiązany do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Trenera. 

Ponadto, Klient zobowiązuje się do: 

 1. powstrzymania się od działań, które mogą zakłócać lub utrudniać korzystanie z usług Klubu innym osobom, skutkować uszkodzeniem czy zniszczeniem mienia lub pomieszczeń Klubu, czy zakłócać personelowi Klubu wypełniania ich obowiązków, 

 1. przestrzegania należytego porządku oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania, 

 1. użytkowania wyposażenia Klubu przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 1. zgłaszania wszelkich zauważonych uszkodzeń sprzętu, akcesoriów lub pomieszczeń Trenerowi.  

8. Na terenie Klubu zabrania się: 

 1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, innych środków odurzających, a także uczestnictwa w Treningu lub Treningu EMS pod wpływem tych środków, 

 1. używania tytoniu, 

 1. handlu, akwizycji oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności, celem której jest osiąganie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych, 

 1. naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właściciela Klubu, 

 1. bez zgody właściciela, wnoszenia na teren Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk oraz rejestrowania obrazu i/lub dźwięku. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie lub fotografowanie Treningu lub Treningu EMS oraz wnętrza Klubu jest dopuszczalne jedynie za zgodą Trenera lub Właściciela. 

§ 8 

Postępowanie reklamacyjne 

Klient może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Klub. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres Klubu. W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także w miarę możliwości zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Klub zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego powyższe warunki. 

§ 9 

Zmiany Regulaminu 

 1. Usługodawca powiadamia Klientów o każdej zmianie Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany istotnych warunków lub zakresu świadczonych usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w sposób umożliwiający jej wydrukowanie oraz zapisanie na dysku komputera oraz publikacji na stronie internetowej Klubu https://www.klubtreningupersonalnego.pl/. 

 1. Dostarczenie Klientowi treści zmian w sposób opisany w ust. 1 powyżej nastąpi co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem.  

 1. Okres wskazany w ust. 2 może być krótszy w sytuacji, kiedy:  

 1. zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni;  

 1. zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni.  

 1. Klient, który nie zgadza się z treścią wprowadzonych zmian, może do dnia ich wejścia w życie wypowiedzieć umowę ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego lub dzień poprzedzający dzień wejścia w życie wprowadzonych zmian.  

 1. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie w Klubie. 

 1. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego opłata z tytułu świadczonych usług obliczana jest proporcjonalnie. 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy. 

 1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie na adres Usługodawcy lub osobiście w Klubie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem na adres Adrian Lasota Klub Treningu Personalnego, ul. Kościuszki 37 40-048 Katowice z dopiskiem „Odstąpienie Quick-Gym”. 

 1. W związku z prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może rozpocząć korzystanie z usług po upływie 14 dni od momentu zawarcia Umowy.  

 1. Klient może rozpocząć korzystanie z usług przed upływem 14 dni, jeżeli wyraził taką chęć poprzez stosowne pisemne oświadczenie w Klubie. W takim przypadku, jeżeli Klient odstąpi od umowy w 14-dniowym okresie, zostanie obciążony opłatą za korzystanie z usług w okresie poprzedzającym odstąpienie od Umowy, proporcjonalnie do okresu korzystania z usług. Opłata ta zostanie potrącona przez Klub z należności podlegających zwrotowi na rzecz Klienta.  

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Klient wykorzystał w części lub całości zakupioną usługę.  

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony umowy zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  

 1. Klub dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że osoba wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu. 

 1. Postanowienia ust. 1-3 niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

§11 

Postanowienia końcowe. 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Adrian Lasota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Lasota Klub Treningu Personalnego w Katowicach, ul. Kościuszki 37, NIP: 6343001640 

, Regon: 520026161  

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Klubu pod adresem https://www.klubtreningupersonalnego.pl/polityka-prywatnosci/  

Klub nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Klienta do postanowień Regulaminu.  

W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. 

Niniejszy

§1  

Definicje 

1) Klub Treningu Personalnego ma swoją siedzibę w Katowicach na ul. Kościuszki 37 

2) Klient – osoba korzystająca z usług Klubu; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia tj. osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub  osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu. 

3) Trening EMS – trening indywidualny, polegający na pobudzaniu mięśni za pomocą impulsów prądu stałego i zmiennego (impuls ten pochodzi z jednostki sterującej oraz jest przekazywany do poszczególnych elektrod znajdujących się w specjalnym kombinezonie Miha Bodytec).  

4) Trening – trening indywidualny bądź w grupie obejmującej nie więcej niż 2 osoby (Trening dla par) przeprowadzony z udziałem Trenera personalnego.  

5) Trening jednorazowy  – usługa uprawniająca Klienta do jednorazowego skorzystania z Treningu lub Treningu EMS, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykupienia tego Treningu Jednorazowego (przy czym dzień zakupu stanowi pierwszy z tych 14 dni), chyba że w warunkach danej promocji zastrzeżono inaczej.  

6) Trening próbny – usługa obejmująca jeden, pierwszy dla danego Klienta Trening / Trening EMS w Klubie. Zakupiony trening można zrealizować nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykupienia tego Treningu (przy czym dzień zakupu stanowi pierwszy z tych 14 dni), chyba że w warunkach danej promocji zastrzeżono inaczej. Trening próbny jest w cenie promocyjnej i przysługuje tylko jeden raz. 

8) Pakiet treningów indywidualnych – usługa uprawniająca Klienta do skorzystania z Treningów lub Treningów EMS. Cena pakietu zależy od ilości treningów oraz czasu trwania karnetu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Pakiet jest ważny od daty pierwszego odbytego treningu. 

9) Pakiet treningów w parze – promocyjny pakiet Treningów, z którego mogą skorzystać dwie osoby, które postanowiły wspólnie zakupić pakiet. Treningi z pakietu należy realizować w parze. Nieobecność jednej osoby z pary podczas umówionego treningu jest jednoznaczne, zostanie uznany za zrealizowany niezależnie od nieobecności jednego z posiadaczy pakietu. Cena pakietu zależy od ilości treningów oraz czasu trwania karnetu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Pakiet jest ważny od daty pierwszego odbytego treningu. 

10) Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy.  

11) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług treningowych w Klubie Treningu Personalnego. 

14) Strona internetowa – strona internetowa Klubu o adresie: https://www.klubtreningupersonalnego.pl/ 

15) Umowa o korzystanie z usług – Umowa o korzystanie z usług Klubu w formie Treningu lub Treningu EMS, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem usługi.  

16) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę od dnia 1 stycznia 2022 r. w postaci jednego z wybranych wariantów: Trening Jednorazowy, Trening Próbny, Pakiet Treningów/Treningów EMS,  Pakiet Treningi w Parze, Pakiet rodzinny na Treningi/Treningi EMS,  

17) Usługodawca/Właściciel – Adrian Lasota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Lasota Klub Treningu Personalnego w Katowicach, ul. Kościuszki 37, NIP: 6343001640, Regon 520026161. 

§2  

Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z treningu personalnego EMS w Klubie Treningu Personalnego (zwanym dalej „Klubem” lub „Usługodawcą”), czyli usług świadczonych przez podmiot Adrian Lasota Klub Treningu Personalnego w Katowicach, ul. Kościuszki 37, NIP: 6343001640, Regon 520026161. 

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług, warunki świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług.  

 1. Usługi oferowane przez Klub polegają na możliwości uczestniczenia w 20 minutowym indywidualnym Treningu EMS lub 60 minutowym treningu personalnym (w dalszej części zwane „Treningiem EMS”) albo uczestniczenia w 60 minutowym indywidualnym treningu personalnym lub treningu personalnym w parze (w dalszej części zwane „Treningiem”). 

 1. Korzystanie z Usług Klubu przez Klientów odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej: „Umowa”) zawartej pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w ramach oferty:  

a. karnetu (dalej: „Karnet„) obejmującego jeden z wybranych przez Klienta (poprzez podpisanie Umowy) spośród dostępnych pakietów Treningów lub Treningów EMS tj.: Pakiet Treningów /Treningów EMS, , Pakiet  Treningów/Treningów w Parze, lub Pakiet Treningów Rodzinnych /Treningów EMS Rodzinnych;  

b. treningu jednorazowego/ treningu jednorazowego EMS (dalej: „Trening Jednorazowy”), uprawniającego Klienta do jednorazowego skorzystania z Treningu lub Treningu EMS, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykupienia tego Treningu Jednorazowego / Treningu Jednorazowego EMS;  

c. treningu próbnego (dalej: „Trening Próbny „) – umowa obejmująca jeden, pierwszy dla danego Klienta Trening / Trening EMS w Klubie.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie: , a także w Klubie i jest ogólnodostępny dla Klientów na każde żądanie.  

 1. Regulamin udostępniany jest Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie usług EMS. 

 1. Klient przed skorzystaniem z usług oferowanych w Klubie, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, a następnie przestrzegania jego postanowień. 

§3 

Przeciwwskazania do korzystania z usług, w tym usług EMS. 

 1. W przypadku, gdy Klient choruje na jakiekolwiek choroby mogą one stanowić przeciwwskazanie do ćwiczeń fizycznych oraz wykonywania Treningu lub Treningu EMS oferowanych przez Klub. Przystępując do korzystania z usług Klubu Klient oświadcza, że znany jest mu jego stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w szczególności treningu personalnego z użyciem sprzętu EMS. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, w tym w szczególności w ramach Treningu / Treningu EMS, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Klient powinien zasięgnąć fachowej opinii lekarskiej.  

 1. Do wykonania danej Usługi w zakresie Treningów lub Treningów EMS mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, które poprawnie wypełniły i podpisały kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia przed pierwszym treningiem (zwany dalej: „Kwestionariuszem”), a dokument ten został przyjęty i zaakceptowany przez Klub. 

 1. Główne przeciwwskazania do korzystania w szczególności z Treningu EMS, są to w szczególności:  

a) aktywne implantowane wyroby medyczne AIMD (np. rozrusznik serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, implanty siatkówki, pompy infuzyjne, pompy insulinowe);  

b) wady i choroby serca, nieleczone lub wysokie nadciśnienie tętnicze;  

c) padaczka;  

d) ciąża;  

e) gruźlica;  

f) nowotwory;  

g) choroby neurologiczne, choroby o ostrym lub zapalnym przebiegu;  

h) przepuklina brzuszna;  

i) zakrzepica lub skłonność do zakrzepów (trombofilia, problemy z krzepliwością krwi); 

j) stany gorączkowe;  

k) ostre zakażenie bakteryjne lub wirusowe;  

l) cukrzyca;  

m) krwawienia (krwotoki), tendencje do ciężkich krwawień (hemofilia);  

n) rany, stany zapalne, oparzenia, podrażnienia, egzemy w obszarze elektrod;  

o) zaburzenia krążenia tętniczego krwi;  

p) miażdżyca w zaawansowanym stadium.  

r) niektóre przyjmowane leki, wskazane przez Klienta w Kwestionariuszu. 

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości korzystania z Treningów lub Treningów EMS w związku z wystąpieniem innej niż powyżej wskazana jednostki chorobowej lub stanu fizjologicznego, przed przystąpieniem do Treningu lub Treningu EMS Klient powinien skonsultować się ze swoim lekarzem lub/i fizjoterapeutą.  

 1. Każdy Klient przed skorzystaniem z Treningu lub Treningu EMS zobowiązany jest do zapoznania się z informacją o przeciwwskazaniach do korzystania z usług lub usług EMS i zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z tą informacją, a następnie złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonania Treningu lub Treningu EMS, a także wypełnieniu Kwestionariusza o którym mowa w ust. 2. 

 1. Niezależnie od opisanej wyżej procedury, każdorazowo przed rozpoczęciem danego Treningu lub Treningu EMS Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia personelu (w miarę możliwości przed rozpoczęciem Treningu lub Treningu EMS) o wszelkich dolegliwościach lub/i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na wykonanie danej Treningu lub Treningu EMS, celem podjęcia decyzji o możliwości kontynuowania Treningu lub Treningu EMS i realizacji Umowy bez ryzyka dla zdrowia. 

 1. Klient ma obowiązek podać w Kwestionariuszu prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Klub oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klient, a które są wynikiem zatajenia przez Klienta informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do Treningu lub Treningu EMS. 

 1. Po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej lub zgłoszeniu przez Klienta informacji opisanych w ust. 6 powyżej personel Klubu ma prawo odmówić wykonania usługi lub usługi EMS, jeżeli w jego opinii istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, bądź zachodzą wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia tej usługi. 

 1. W przypadku stwierdzenia przez personel Klubu wystąpienia przeciwwskazań, Trening lub Trening EMS zostanie albo przerwany albo zostanie odwołany do czasu przedstawienia przez Klienta zaświadczenia od lekarza o możliwości przeprowadzania treningów, w szczególności treningów z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśni (Trening EMS). 

§4  

Zakres i zasady świadczenia usług, w tym usług EMS

 1. Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w formie Treningów lub Treningów EMS („Umowa”), na czas określony, przewidziany dla jednego z wybranych Pakietów Treningów lub Treningów EMS opisanych w § 2 ust. 4 lit. a – c powyżej. 

 1. Umowa pomiędzy Klientem, a Usługodawcą jest zawierana poprzez podpisanie oświadczenia o otrzymaniu i akceptacji treści Regulaminu, a także dodatkowych oświadczeń opisanych w § 3 ust. 5 Regulaminu, zgód niezbędnych do przetworzenia wybranego sposobu płatności oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem. 

 1. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby. 

 1. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych Usług. 

 1. Z Usług lub usług EMS korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego rodzaju usługi lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę. Klienci uzyskują prawo do korzystania z Usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta).  

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane Klienta takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres email, adres zamieszkania, jak również nr telefonu, data urodzenia. 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku zaobserwowania u Klienta przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia lub kontynuacji kolejnych Treningów lub Treningów EMS z zachowaniem zapisów § 5 ust. 12. 

 1. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu świadczącego usługi bezpośrednio w recepcji .  

 1. Termin płatności i sposób dokonywania płatności za wykupiony Karnet określane są każdorazowo zależne są od wybranego przez Klienta rodzaju Karnetu (Pakiet Treningów/Treningów EMS, Trening jednorazowy, Trening Próbny). 

 1. Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi z góry, zgodnie z aktualną ofertą Klubu oraz Cennikiem, w następujący sposób: 

 1. gotówką lub bezgotówkowo (kartą płatniczą) w recepcji Klubu, 

§5 

Zasady rezerwacji i niezbędne wyposażenie Treningu lub Treningu EMS 

 1. Korzystanie z usług oferowanych w Klubie jest płatne z góry, jednorazowo lub ratalnie według przedstawionego Klientom Cennika, zgodnie z treścią Umowy oraz przyjętymi okresami rozliczeniowymi. Klient zawierając Umowę z Klubem, wyraża zgodę na wynikający z niego Cennik opłat za Karnet w ramach określonego czasu trwania Karnetu oraz liczby Treningów lub Treningów EMS. Cennik wszystkich usług oferowanych przez Klub jest dostępny na stronie internetowej Klubu, a także w recepcji Klubu, a zamieszczone tam ceny stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich. 

 1. Uczestnictwo w Treningu lub Treningu EMS Klient rezerwuje osobiście w Klubie, drogą telefoniczną, mailową 

 1. Klient może odwołać Trening lub Trening EMS telefonicznie, SMS na 24 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie, mailowo. W przypadku skutecznego odwołania Treningu lub Treningu EMS na warunkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, taki trening może zostać wykorzystany przez Klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji (ust. 2) z zastrzeżeniem ram czasowych określonego Karnetu. Trening lub Trening EMS, który nie został odwołany zgodnie z powyżej wskazanymi postanowieniami, zostanie uznany za wykorzystany przez Klienta chyba,  że Trener zadecyduje inaczej. 

 1. W uzasadnionych przypadkach o charakterze wyjątkowym Klub może odwołać umówiony Trening lub Trening EMS, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub sms-owo. W takim wypadku Klientowi zostanie zaproponowany inny termin Treningu lub Treningu EMS albo zwrot kosztów odwołanego treningu (według wyboru Klienta). 

 1. W przypadku niestawiennictwa Klienta w umówionym terminie Treningu lub Treningu EMS, trening ten uznaje się za wykorzystany, a Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia w całości ani w części odpowiadającej wartości danego Treningu lub Treningu EMS.  

 1. Agresywne zachowanie, pozostawanie pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, a także niezastosowanie się do poleceń personelu, w szczególności Trenera, upoważnia Trenera do odmowy rozpoczęcia albo kontynuowania Treningu lub Treningu EMS. W takim przypadku trening uznaje się za wykorzystany, a Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia w tej części lub całości. 

 1. Przed pierwszym Treningiem EMS Klient zostanie poinformowany o warunkach i zasadach prowadzenia Treningu EMS oraz przygotowany do jego wykonania. 

 1. Na Trening EMS należy zabrać ze sobą strój przeznaczony do Treningu EMS, składający się z spodni oraz bluzki do treningu EMS. 

 1.  Strój przeznaczony do Treningu EMS można zakupić w recepcji Klubu za cenę według aktualnej oferty wskazanej w Cenniku. Brak stroju przeznaczonego do Treningu EMS lub niekompletność tego stroju, uniemożliwia korzystanie z Treningu EMS – z wyłączeniem Treningu Próbnego, na który Klub wypożycza jednorazowo i nieodpłatnie Klientowi strój do Treningu EMS – co jest równoznaczne z nieobecnością na danym Treningu EMS.  

 1.  Klient może wypożyczyć jednorazowo strój do treningu EMS za dodatkową opłatą według aktualnej oferty wskazanej w Cenniku. 

 1.  Na początku Treningu EMS Trener dobiera odpowiedni dla danego Klienta rozmiar stroju, zwilża elektrody oraz ubiera każdego z Klientów. Następnie dla każdego z Klientów uczestniczących w Treningu EMS dobierane są optymalne wartości mocy urządzenia EMS dla poszczególnych partii mięśniowych danego Klienta.  

 1.  Trening indywidualny EMS Klienta z wykorzystaniem urządzenia EMS (elektrostymulacja) trwa 20 minut. Trening personalny oraz Trening personalny w parze trwa 60 minut. 

 1. Harmonogram treningu ustala się każdorazowo z trenerem lub samodzielnie – po konsultacji z trenerem – w celu zapewnienia odpowiednich przerw liczonych w dniach pomiędzy treningami, opisanych w § 7 ust. 6 Regulaminu. 

§ 6  

Czas obowiązywania Umowy. 

1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest zawierana na czas określony. 

2.  Długość trwania Umowy zależy od wybranego przez Klienta rodzaju Karnetu, którego czas trwania każdorazowo będzie wskazany w Cenniku, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 8 poniżej. Umowa wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że Klient wykorzysta całkowitą liczbę Treningów lub Treningów EMS przed okresem zakończenia Umowy. W takim wypadku umowa wygasa wraz z zakończeniem ostatniego Treningu dostępnego w ramach wybranego Karnetu zgodnie z ust. 4 poniżej. 

3. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Karnet można jednorazowo i odpłatnie wydłużyć karnet. Wydłużenie jest możliwe tylko wtedy kiedy karnet jest aktywny. Jeśli karnet jest już po terminie, nie ma możliwości wydłużenia go za dopłatą, wówczas niewykorzystane treningi w czasie przepadają. Należy wybrać karnet, który jest klient w stanie wykorzystać. Karnet można wydłużyć o 7 dni lub 14 dni.  

4. W wypadku Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia Treningu, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od dnia zakupu Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego (przy czym dzień zakupu Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego stanowi pierwszy z tych 30 dni), chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej. 

5. W wypadku zakupu wybranego Pakietu Treningów lub Treningów EMS Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia ostatniego Treningu (§ 1 pkt 4 – 7 Regulaminu), nie później jednak niż z dniem, do którego obowiązywał zakupiony Pakiet Treningów lub Treningów EMS.  

6. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia Umowy przez Klienta w przypadku niemożności kontynuowania Treningu lub Treningu EMS ze strony Klienta, Klient przyjmuje na siebie zobowiązanie do zwrotu rabatu udzielonego na zawarcie Karnetu w wybranym Pakiecie, zgodnie aktualnym Cennikiem, płatny przez Klienta na rzecz Usługodawcy w przeciągu 7 dni od dnia rezygnacji z Umowy za dotychczas zrealizowane treningi. 

Kwotę rabatu do zwrotu oblicza się korzystając ze wzoru: 

Rabat = WLT * CTJ – WLT * CJTK [PLN] 

Legenda:  

WLT – Wykorzystana Liczba Treningów w Karnecie; 

CTJ – Cena Treningu Jednorazowego;  

CJTK – Cena Jednostkowa Treningu Karnetowego. 

7. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie nie krótszym jednak niż 3 dni – na mocy pisemnego oświadczenia (wypowiedzenia) Usługodawcy, jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie, postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

8. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie nie krótszym jednak niż 3 dni – na mocy pisemnego oświadczenia (wypowiedzenia) Klienta jeżeli Usługodawca rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie, postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

9. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej w Klubie, drogą e-mail lub listownie. Jeżeli Wypowiedzenie Umowy pochodzi od Klienta, w odpowiedzi Usługodawca wystawi w odniesieniu do powyższego rachunek na kwotę pozostających do zapłaty należności, powiększony o zwrot rabatu wynikający ze wzoru opisanego powyżej w ust. 7 

§ 7 

Zasady korzystania z Usług. 

 1. Klub prowadzi zajęcia indywidualne lub – zgodnie z wybranym pakietem Treningu lub Treningu Personalnego– zajęcia w parze. 

 1. Na terenie Klubu w określonym czasie znajdują się jedynie uprawnione osoby (personel Klubu) i zapisani na Trening lub Trening EMS Klienci. 

 1. W ramach świadczonych usług (Trening lub Trening EMS) Klient nie ma możliwości wyboru trenera personalnego z którym trenuje. Klient rezerwuje dogodny dla siebie i dostępny w danym czasie termin, a trener personalny, który w danym dniu i godzinie ma dyżur przeprowadza Trening lub Trening EMS. 

 1. Każdy Trening lub Trening EMS prowadzony jest przez uprawnionego Trenera lub Trenera EMS Usługodawcy, bądź współpracującego z Usługodawcą (zwany w regulaminie jako „Trener”). Uczestnictwo w Treningu lub Treningu EMS jest możliwe wyłącznie z udziałem Trenera.  

 1. Klient jest obowiązany do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Trenera. 

Ponadto, Klient zobowiązuje się do: 

 1. powstrzymania się od działań, które mogą zakłócać lub utrudniać korzystanie z usług Klubu innym osobom, skutkować uszkodzeniem czy zniszczeniem mienia lub pomieszczeń Klubu, czy zakłócać personelowi Klubu wypełniania ich obowiązków, 

 1. przestrzegania należytego porządku oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania, 

 1. użytkowania wyposażenia Klubu przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 1. zgłaszania wszelkich zauważonych uszkodzeń sprzętu, akcesoriów lub pomieszczeń Trenerowi.  

8. Na terenie Klubu zabrania się: 

 1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, innych środków odurzających, a także uczestnictwa w Treningu lub Treningu EMS pod wpływem tych środków, 

 1. używania tytoniu, 

 1. handlu, akwizycji oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności, celem której jest osiąganie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych, 

 1. naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właściciela Klubu, 

 1. bez zgody właściciela, wnoszenia na teren Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk oraz rejestrowania obrazu i/lub dźwięku. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie lub fotografowanie Treningu lub Treningu EMS oraz wnętrza Klubu jest dopuszczalne jedynie za zgodą Trenera lub Właściciela. 

§ 8 

Postępowanie reklamacyjne 

Klient może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Klub. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres Klubu. W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także w miarę możliwości zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Klub zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego powyższe warunki. 

§ 9 

Zmiany Regulaminu 

 1. Usługodawca powiadamia Klientów o każdej zmianie Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany istotnych warunków lub zakresu świadczonych usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w sposób umożliwiający jej wydrukowanie oraz zapisanie na dysku komputera oraz publikacji na stronie internetowej Klubu https://www.klubtreningupersonalnego.pl/. 

 1. Dostarczenie Klientowi treści zmian w sposób opisany w ust. 1 powyżej nastąpi co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem.  

 1. Okres wskazany w ust. 2 może być krótszy w sytuacji, kiedy:  

 1. zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni;  

 1. zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni.  

 1. Klient, który nie zgadza się z treścią wprowadzonych zmian, może do dnia ich wejścia w życie wypowiedzieć umowę ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego lub dzień poprzedzający dzień wejścia w życie wprowadzonych zmian.  

 1. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie w Klubie. 

 1. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego opłata z tytułu świadczonych usług obliczana jest proporcjonalnie. 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy. 

 1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie na adres Usługodawcy lub osobiście w Klubie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem na adres Adrian Lasota Klub Treningu Personalnego, ul. Kościuszki 37 40-048 Katowice z dopiskiem „Odstąpienie Quick-Gym”. 

 1. W związku z prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może rozpocząć korzystanie z usług po upływie 14 dni od momentu zawarcia Umowy.  

 1. Klient może rozpocząć korzystanie z usług przed upływem 14 dni, jeżeli wyraził taką chęć poprzez stosowne pisemne oświadczenie w Klubie. W takim przypadku, jeżeli Klient odstąpi od umowy w 14-dniowym okresie, zostanie obciążony opłatą za korzystanie z usług w okresie poprzedzającym odstąpienie od Umowy, proporcjonalnie do okresu korzystania z usług. Opłata ta zostanie potrącona przez Klub z należności podlegających zwrotowi na rzecz Klienta.  

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Klient wykorzystał w części lub całości zakupioną usługę.  

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony umowy zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  

 1. Klub dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że osoba wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu. 

 1. Postanowienia ust. 1-3 niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

§11 

Postanowienia końcowe. 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Adrian Lasota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Lasota Klub Treningu Personalnego w Katowicach, ul. Kościuszki 37, NIP: 6343001640 

, Regon: 520026161  

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Klubu pod adresem https://www.klubtreningupersonalnego.pl/polityka-prywatnosci/  

Klub nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Klienta do postanowień Regulaminu.  

W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2022 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2022

Umów się na trening próbny i osiągnij swoje cele.